Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

REFORMA EDUKACJI

Szanowni Państwo

Tegoroczni ósmoklasiści w roku szkolnym 2018/2019 jako pierwsi przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Przeprowadzony zostanie w drugiej połowie kwietnia 2019 roku przez trzy kolejne dni: 15,16,17 kwietnia 2019r,
Termin dodatkowy egzaminu – w pierwszej połowie czerwca – przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.
Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Art. 44zw. Zwolnienie obowiązku z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty( zał. 2a)
________________________________________
Dz.U.2018.0.1457 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Do 30 września
Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:
• języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu (zał. 3a)
• zamiaru przystąpienia ucznia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
Do 15 października
Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.
Do 20 listopada
Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.
Na 3 miesiące przed egzaminem – ok. 15 stycznia
Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji złożonej do 30 września.
Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia składa wniosek do okręgowej komisji egzaminacyjnej o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia (w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia).
Do ok. 30 marca (nie później niż 2 tygodnie przed egzaminem)
Dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego. Rodzice tych uczniów mogą przekazać dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego języka obcego nowożytnego. Może on zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Termin główny egzaminu ósmoklasisty: 15,16,17 kwietnia 2019 r.
Dwa dni robocze od dnia egzaminu z danego przedmiotu
Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące naruszenia w trakcie egzaminu przepisów związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty.
Pierwsza połowa czerwca - termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego
Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół.
Dzień zakończenia roku szkolnego
Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Załączniki są do pobrania:

Załącznik 2a WNIOSEK RODZICÓW O ZWOLNIENIE UCZNIA Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Załącznik 3a DEKLARACJA WSKAZUJĄCA JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, Z KTÓREGO UCZEŃ (SŁUCHACZ), UCZĄCY SIĘ OBOWIĄZKOWO DWÓCH JĘZYKÓW OBCYCH, PRZYSTĄPI DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 

 

 

 

ARCHIWUM