Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

LEKCJE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

6 września 2017

W myśl § 4 ust. 1 pkt 6 nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację WDŻ określają przepisy § 3 ust.1 rozporządzenia: Na realizację zajęć WDŻ w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia są organizowane w oddziałach albo liczących nie więcej niż 28 uczniów grupach międzyoddziałowych (§ 2). Jednocześnie trzeba uwzględnić przepisy zawarte w odpowiednim załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (2017 r.).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 395) –  § 1 ust. 2, § 3 ust.1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (podpisane, jeszcze nie opublikowane) – § 4 ust. 1 pkt 1-8, § 8 ust. 1.

Źródło

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17 lutego 2012r. w tygodniowym wymiarze godzin edukacyjnych umieszczone zostały dodatkowe godziny zajęć „Wychowania do życia w rodzinie” ( WDŻ).
Od 1.09.2017r. zajęcia realizowane będą od klasy IV do VIII, co drugi tydzień po jednej godzinie lekcyjnej.
Udział w zajęciach WDŻ jest obowiązkowy, ale jest możliwość rezygnacji z nich (&4 ust.1 i 2 rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999r.) Rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają dyrektorowi szkoły w formie pisemnej (druk do pobrania nponiżej) rezygnację z udziału w zajęciach.
Tylko pisemny sprzeciw rodzica/prawnego opiekuna zwalnia ucznia z udziału w tych zajęciach. Jeżeli rodzic nie dopełni tej formalności uczeń będzie musiał uczęszczać na wspomniane zajęcia.
Przedmiot nie podlega ocenie, ale powraca zapis na świadectwie szkolnym o uczestnictwie w zajęciach.
Treści nauczania WDŻ umieszczone są na stronie internetowej szkoły.
Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych Wychowania do życia w rodzinie- mgr Iwona Szymków. Deklaracje o rezygnacji z zajęć należy złożyć u wychowawcy klasy do dnia 20. 09. 2017r.

REZYGNACJA RODZICA Z UCZĘSZCZANIA JEGO DZIECKA NA LEKCJE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE (proszę pobrać dokument, następnie wydrukować)

 5,645 total views,  3 views today