Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Pedagog i psycholog

Godziny pracy psychologa – mgr Karolina Zabłocka

Poniedziałek 8.00 – 13.45 (co 2 tygodnie 14.30)
Wtorek 12.30 – 15.30
Środa 8.00 – 10.45
Czwartek 8.00 – 14.00
Piątek 11.30 – 14.00

Godziny pracy pedagoga – mgr Iwona Szymków

PN: 9.10 – 13.10
WT: 8.00 – 13.00
ŚR: 10.05 – 15.05
CZW: 8.00 – 13.00
PT: 8.15 – 11.15

Psycholog szkolny i jego zadania:

Psycholog szkolny jest osobą biorącą aktywny udział w życiu szkoły. Spotyka się z pojedynczymi uczniami na rozmowach indywidualnych. Ponadto realizuje w klasach psychoedukacyjne warsztaty, które mają na celu rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem, treningach asertywnych zachowań, integracją klasową, kreatywnością. Podejmuje również działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły. Psycholog w szkole pomaga w trudnych sytuacjach i udziela wsparcia.

Do psychologa szkolnego może zgłosić się:

* uczeń, kiedy:

– potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z problemami

– nie radzi sobie w kontaktach z rówieśnikami

– chciałby z kimś porozmawiać o swoich trudnościach

– chciałby poradzić sobie z konfliktami rówieśniczymi lub z bliskimi osobami

*rodzic, gdy:

– niepokoi się o swoje dziecko

– zauważa, że dziecko ma trudności

– pragnie je lepiej zrozumieć

Przydatne linki:

http://fdds.pl/baza_wiedzy/leniuchu-czyli-o-wpisywaniu-uwalnianiu-dziecka-grania-rol/

http://fdds.pl/baza_wiedzy/bezpieczenstwo-dziecka-sieci/

http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/zaburzenia-odzywiania/zaburzenia-odzywiania-u-dzieci-i-mlodziezy/

http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/

Wychowanie do życia w rodzinie – co to za przedmiot?

Wychowanie do życia w rodzinie, inaczej WDŻ, to jeden z przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej i średniej. Jak każdy szkolny przedmiot ma własną podstawę programową określającą zarówno cele kształcenia, jak i przekazywane uczniom treści.
Dla kogo są zajęcia z wychowania do życia w rodzinie?
Zajęcia z WDŻ realizowane są w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, a także w szkołach ponad podstawowych.
Specyfika przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie polega na tym, że zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani też na ukończenie szkoły. W odróżnieniu od innych przedmiotów wychowanie do życia w rodzinie nie jest obowiązkowe. Rodzice mogą więc zwolnić ucznia z zajęć, wypełniając w szkole odpowiednią deklarację.
Jeśli uczeń na nie uczęszcza, informacja o tym pojawi się na świadectwie, lecz w miejscu przewidzianym na ocenę wpisane będzie tylko „uczestniczył” lub „uczestniczyła”. Zajęcia z WDŻ trwają jeden semestr.
Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
PODSTAWA PROGRAMOWA
SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV

Cele kształcenia
I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka; wnoszenie pozytywnego
wkładu w życie swojej rodziny.
II. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy
szacunku wobec siebie.
III. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływanie

Treści nauczania
I. Rodzina. Uczeń:
1) rozumie, jakie miejsce zajmuje rodzina w społeczeństwie;
2) rozpoznaje typy struktury rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina pełna, rodzina niepełna, rodzina zrekonstruowana;
3) potrafi komunikować swoje uczucia i budować prawidłowe relacje rodzinne;
4) wie, jak okazać szacunek rodzeństwu, rodzicom i dziadkom oraz docenić ich wkład w życie rodzinne; potrafi wymienić za co i w jaki sposób można wyrazić im wdzięczność;
5) rozumie, na czym polega odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie;
6) wie, jak komunikować uczucia, wyrażać pamięć, składać życzenia z okazji ważnych rocznic rodzinnych, imienin, urodzin, Dni Matki, Ojca, Babci i Dziadka, być uprzejmym i uczynnym każdego dnia;
7) zna i rozumie funkcje rodziny, np. prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza oraz ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka;
8) wyjaśnia, czego dotyczy i w czym przejawia się rodzinne wychowanie do miłości, prawdy, uczciwości, wychowanie patriotyczne, religijne, moralne;
9) przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu;
10) zna i stosuje zasady savoir vivre’u zarówno wobec gości, jak i najbliższych członków rodziny;

 

 2,425 total views,  1 views today