Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

PORADY DLA RODZICÓW DZIECi Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

6 września 2017

PORADY DLA RODZICÓW DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów są złożone i wielorakie.
Mogą tkwić np. : w postępowaniu samego ucznia, jego motywach i przejawach, jak również w niedociągnięciach w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Przyczyny te mogą się także odnosić do czynników od ucznia niezależnych np.: zaniedbania środowiskowe, złe warunki bytowo – kulturowe w domu, długotrwała choroba, niekorzystna atmosfera panująca w rodzinie. Istotną przyczyną niepowodzeń szkolnych jest również nieharmonijny rozwój psychofizyczny dziecka, czyli rozwój jest prawidłowy lecz nie przebiega równomiernie we wszystkich funkcjach.
W przypadku stwierdzenia słabej sprawności umysłowej tworzy się wówczas przejaw rozbieżności między wymaganiami szkoły a wynikami nauczania uzyskiwanymi przez poszczególnych uczniów.
Należy skorzystać w tym przypadku z pomocy pedagoga lub psychologa w szkole, a przede wszystkim poddać dziecko badaniom psychologiczno – pedagogicznym.
Badania diagnostyczne prowadzi się na terenie poradni psychologiczno – pedagogicznej , gdzie rodzice mogą się zgłaszać bez skierowania. Każde przedszkole i każda szkoła są związane z tego typu placówką. Badania są bezpłatne, odbywają się tylko za zgodą rodziców /prawnych opiekunów dziecka/. Po badaniu rodzice mogą otrzymać pisemną opinię bądź informację albo instruktaż ,czy poradę od specjalisty.
Dokumentem, który pomoże dziecku w funkcjonowaniu szkolnym jest opinia poradni PP. Zawiera ona opis słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka, a więc wskazuje, jakie funkcje rozwijają się z opóźnieniem, co jest przyczyną trudności, a na jakich funkcjach można oprzeć się w pracy bieżącej i na terapii. Ponadto znajdują się tam wskazania i zalecenia, jaką pomoc dziecko powinno otrzymać w szkole i w domu. Uczniom z trudnościami w nauce potrzebna jest pomoc nauczycieli uczących jak i codzienne wsparcie ze strony najbliższych. Jeśli problemy dziecka będą zauważone wcześnie i zaległości nie będą duże to pomoc będzie skuteczna.
W celu przezwyciężenia trudności w nauce w szkołach prowadzone są dla uczniów potrzebujących zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz korekcyjno – kompensacyjne.
Dziecko wówczas pracuje ze specjalistą, a praca musi być dostosowana do jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb psychofizycznych.
Zbyt późno wykryte u ucznia zaburzenia rozwojowe oraz wszelkie zaniedbania mogą doprowadzić do nagromadzenia się braków w wiadomościach szkolnych oraz zaburzeń rozwoju osobowości.
Często najtrudniejsze dla rodziców jest zaakceptowanie faktu, że dziecko ma trudności w nauce. Uczeń, który nie jest w stanie zaspokoić ambicji rodziców, znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Bardzo często rodzice krytykują wtedy swoje dziecko, porównują z innymi, a ono czuje wówczas, że zawiodło oczekiwania rodziców. Rodzice powinni wiedzieć, że podstawowym warunkiem skutecznej pomocy dziecku są komunikaty, że jest ono kochane i akceptowane pomimo jego trudności.

 2,131 total views,  10 views today