Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

ŚWIETLICA I STOŁÓWKA SZKOLNA

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
Rok szkolny 2021/22

1. Świetlica czynna jest w godzinach 7.00-16.00.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) na Karcie Zgłoszenia Dziecka. W roku szkolnym 2021/2022 w pierwszej kolejności na świetlicę szkolną przyjmowane będą dzieci z klas I-IV, uczniowie dojeżdżający oraz w uzasadnionych przypadkach uczniowie z klas V-VIII.
3. Rekrutacja odbywa się w wyznaczonym terminie podanym w osobnym ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły: sp4namyslow.pl . Dziecko zapisujemy do świetlicy w każdym roku szkolnym. Druki do pobrania ze strony szkoły.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy zgodnie z godzinami podanymi w Karcie Zgłoszenia.
5. Wychowawcy świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
6. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice/prawni opiekunowie w Karcie Zgłoszenia Dziecka.
7. Wszelkie zmiany dotyczące samodzielnego opuszczania lub odbioru dziecka ze świetlicy (np. osoby upoważnione do odbioru, godziny wyjścia ze świetlicy) muszą być przekazane kierowniczce świetlicy na dodatkowym, opatrzonym datą i podpisem rodziców/prawnych opiekunów piśmie. Dotyczy to również rezygnacji ze świetlicy lub obiadów.
8. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest o powiadomieniu o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu, muszą swoje wyjście zgłosić nauczycielowi pełniącemu dyżur na świetlicy.
9. O jednorazowym lub okresowym zwolnieniu dziecka z zajęć świetlicowych decydują rodzice/prawni opiekunowie po uprzednim przedstawieniu pisemnego oświadczenia z podaniem daty, godziny, potwierdzonym nr dowodu osobistego i własnoręcznym podpisem lub osobistym zgłoszeniem nieobecności dziecka.
10. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa i porządku w czasie pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
11. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice prawni /opiekunowie.
12. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione lub pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów (np. telefony komórkowe, urządzenia typu MP3, instrumenty muzyczne, zabawki elektroniczne itp.).

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
ROK SZKOLNY 2021/2022

1. Dziecko może korzystać ze stołówki szkolnej po pisemnym zgłoszeniu przez rodzica/prawnego opiekuna u kierownika świetlicy (Karta Zgłoszenia Dziecka). Dziecko zapisujemy na obiady w każdym roku szkolnym..
2. W roku szkolnym 2021/22 chęć korzystania z obiadów należy zgłaszać pisemnie do dn. 3.09.2021r.
3. Zapisy lub rezygnacja z obiadów następuje z dniem 1-go każdego miesiąca po pisemnym zgłoszeniu co najmniej z 1-tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku takiego pisemnego zgłoszenia opłata za kolejny miesiąc zostanie naliczona.
4. Stołówka szkolna czynna jest w godz. 11.30 – 14.00. Po tej godzinie posiłki nie są wydawane.
5. Wpłat za obiady za dany miesiąc należy dokonywać do 15-go dnia każdego miesiąca.
6. Wpłat za obiady należy dokonywać na konto szkoły.
7. Odliczenia opłat za wyżywienie będą realizowane w kolejnym miesiącu po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka w Systemie 4PARENTS lub od dnia następnego po zgłoszeniu do kierowniczki świetlicy szkolnej lub sekretariacie szkoły..
8. W związku z działaniem w naszej szkole Systemu 4Parents do rejestracji dzieci korzystających z obiadów nieobecności należy zgłaszać na tej platformie wyłącznie do godz.8.00 danego dnia. Po tej godzinie nieobecność nie zostanie zarejestrowana. Zgłoszenie nieobecności może również zarejestrować kierowniczka świetlicy, ale musi ono nastąpić co najmniej 1 dzień wcześniej telefonicznie (Tel. 77 4100266), osobiście lub pisemnie do sekretariatu szkoły lub kierowniczki świetlicy.
W przypadku kiedy rodzic nie zgłosi nieobecności dziecka na obiedzie, odpłatność za obiady nie będzie odliczona.

Proszę uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ I OBIADY

i OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  (dotyczy odbioru dziecka z placówki przez osoby upoważnione)

 Format .doc

Format .pdf

ARCHIWUM