Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

ŚWIETLICA I STOŁÓWKA SZKOLNA

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
Rok szkolny 2020/21

1. Świetlica czynna jest w godzinach 7.00-16.00.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) na Karcie Zgłoszenia Dziecka. W roku szkolnym 2020/2021 ze świetlicy szkolnej mogą korzystać tylko dzieci z klas I-III obojga pracujących rodziców.
3. Rekrutacja odbywa się w wyznaczonym terminie podanym w osobnym ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły: sp4namyslow.pl . Dziecko zapisujemy do świetlicy w każdym roku szkolnym.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy zgodnie z godzinami podanymi w Karcie Zgłoszenia.
5. Wychowawcy świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
6. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice/prawni opiekunowie w Karcie Zgłoszenia Dziecka.
7. Wszelkie zmiany dotyczące samodzielnego opuszczania lub odbioru dziecka ze świetlicy (np. osoby upoważnione do odbioru, godziny wyjścia ze świetlicy) muszą być przekazane kierowniczce świetlicy na dodatkowym, opatrzonym datą i podpisem rodziców/prawnych opiekunów piśmie. Dotyczy to również rezygnacji ze świetlicy lub obiadów.
8. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest o powiadomieniu o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu, muszą swoje wyjście zgłosić nauczycielowi pełniącemu dyżur na świetlicy.
9. O jednorazowym lub okresowym zwolnieniu dziecka z zajęć świetlicowych decydują rodzice/prawni opiekunowie po uprzednim przedstawieniu pisemnego oświadczenia z podaniem daty, godziny, potwierdzonym nr dowodu osobistego i własnoręcznym podpisem lub osobistym zgłoszeniem nieobecności dziecka.
10. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa i porządku w czasie pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
11. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice prawni /opiekunowie.
12. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione lub pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów (np. telefony komórkowe, urządzenia typu MP3, instrumenty muzyczne, zabawki elektroniczne itp.).

Proszę uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Dziecko może korzystać ze stołówki szkolnej po pisemnym zgłoszeniu przez rodzica/prawnego opiekuna u kierownika świetlicy (Karta Zgłoszenia Dziecka). Dziecko zapisujemy na obiady w każdym roku szkolnym..
2. W roku szkolnym 2020/21 chęć korzystania z obiadów należy zgłaszać pisemnie do dn. 4.09.2020r.
3. Zapisy lub rezygnacja z obiadów następuje z dniem 1-go każdego miesiąca po pisemnym zgłoszeniu co najmniej z 1-tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku takiego pisemnego zgłoszenia opłata za kolejny miesiąc zostanie naliczona.
4. Stołówka szkolna czynna jest w godz. 11.30 – 14.00. Po tej godzinie posiłki nie są wydawane.
5. Wpłat za obiady za dany miesiąc należy dokonywać do 15-go dnia każdego miesiąca.
6. Wpłat za obiady można dokonywać u kierowniczki świetlicy w ustalonych trzech dniach każdego miesiąca (podawanych w osobnym ogłoszeniu) lub na konto szkoły.
7. Odliczenia opłat za wyżywienie będą realizowane w kolejnym miesiącu po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka w Systemie 4PARENTS lub od dnia następnego po zgłoszeniu do kierowniczki świetlicy szkolnej lub sekretariacie szkoły..
8. W związku z działaniem w naszej szkole Systemu 4Parents do rejestracji dzieci korzystających z obiadów nieobecności należy zgłaszać na tej platformie wyłącznie do godz.8.00 danego dnia. Po tej godzinie nieobecność nie zostanie zarejestrowana. Zgłoszenie nieobecności może również zarejestrować kierowniczka świetlicy, ale musi ono nastąpić co najmniej 1 dzień wcześniej telefonicznie (Tel. 77 4100266), osobiście lub pisemnie do sekretariatu szkoły lub kierowniczki świetlicy.
W przypadku kiedy rodzic nie zgłosi nieobecności dziecka na obiedzie, odpłatność za obiady nie będzie odliczona.
9. Dwa razy w roku szkolnym (tj. grudzień 2020 i czerwiec 2021) wpłaty za obiady należy dokonywać tylko i wyłącznie u kierowniczki świetlicy ze względu na odliczenia za wycieczki lub choroby dzieci.

Proszę uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ I OBIADY

ARCHIWUM