Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

WOLONTARIAT REGULAMIN

 

Opiekunami Wolontariatu Szkolnego Czwórki są:

– w klasach IV – VIII – pani Adriana Włodarczyk i pani Anna Toch – Pasiar.

– w klasach I – III – pani Joanna Sokołowska – Kowalczyk i pani Małgorzata Ilnicka – Wołoszyn.

 

Regulamin Szkolnego Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

,,Szkolny Wolontariat Czwórki”

 

 Podstawy prawne funkcjonowania wolontariatu.

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)
 2. Ustawa prawo oświatowe art. 68 ust.1 pkt 9, art. 85 pkt 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21 (Dz. U. z 2016 r. poz. 59)
 3. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie.

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych.
 2. Wolontariusz- to osoba, która dobrowolnie, bez wynagrodzenia świadomie działa na rzecz innych. Wolontariuszem może być każdy uczeń klasy 7 i 8 który podpisze porozumienie. Porozumienie nie może być zawarte z niepełnoletnimi. Jeżeli wolontariusz nie ukończył 13 lat, to w jego imieniu porozumienie mogą zawrzeć rodzice lub prawni opiekunowie. Po 13 roku życia porozumienie wolontariusz może podpisać samodzielnie, lecz niezbędna jest zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych. Zgoda taka powinna być udzielona w formie pisemnej.
 3. Szkolny wolontariat – to inicjatywa dzieci i młodzieży skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego rodzaju inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 4. Szkolny wolontariat działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę i zawiązane z nią organizacje samorządowe i pozarządowe.
 5. Opiekę nad Szkolnym wolontariatem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność Szkolnego Wolontariatu była zgodna ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem Szkolnego Wolontariatu. Opiekunowie zajmują się sprawami organizacyjnymi, a także są łącznikami między uczniami, a Dyrektorem Szkoły.

Cele działania

 1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa dzięki zaangażowaniu dzieci i młodzieży w wolontariacie szkolnym.
 3. Uwrażliwianie uczniów na problemy społeczne. Rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania szkolnej  na rzecz   potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych   życzliwości i bezinteresowności.
 4. Stwarzanie możliwości udziału w działaniu z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
 5. Angażowanie uczniów w pracę wolontariacką.
 6. Nawiązywanie współpracy organizacji pozarządowych ze szkołą w dziedzinie wolontariatu.
 7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
 8. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.
 9. Niesienie pomocy innym.
 10. Zintegrowanie uczniów z różnych zespołów klasowych.
 11. Promowanie kreatywności i otwartości w kontaktach międzyludzkich.

Obszary działania

 1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko  szkolne i pozaszkolne.
 2. Przez środowisko pozaszkolne należy rozumieć środowisko lokalne, ale również fundacje i organizacje o charakterze ogólnopolskim.
 3. Zadania Szkolnego Wolontariatu mają charakter regularny (działania powtarzające się z określoną częstotliwością zależną od rodzaju zadania) i akcyjny (pojedyncze działania podejmowane w zależności od potrzeb i propozycji).

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Szkolnego Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady SW, po uprzednim przedstawieniu opiekunom SW pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.
 3. Członkowie SW mogą podejmować pracę w wymiarze nie utrudniającym nauki i pomocy w domu.
 4. Członek SW kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 5. Członek SW systematycznie uczestniczy w pracach SW, a także w spotkaniach dla wolontariuszy.
 6. Każdy członek SW stara się aktywnie włączyć w działalność SW, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenia.
 7. Każdy członek SW postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych, przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie SW.
 8. W przypadku kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w SW lub też nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić szeregi SW bez konsekwencji.

Obowiązki wolontariusza

 1. Uczniowie podejmujący działania w zakresie Szkolnego Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz podpisać porozumienie wolontariusza (dotyczy działań pozaszkolnych).
 2. Wolontariusz przestrzega zasad zawartych w tym regulaminie.
 3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy.
 4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
 5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia i żadnych świadczeń za swoją pracę.
 6. Członkowie Szkolnego Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie, być wzorem dla innych, godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię.

Prawa wolontariusza

 1. W działaniach Szkolnego Wolontariatu może uczestniczyć każdy uczeń szkoły.
 2. Wolontariusze poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 4. Członkowie Szkolnego Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 5. Wolontariusze mogą liczyć na wzajemne wsparcie, szczególnie Opiekunów Wolontariatu.
 6. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w danym zadaniu z wyprzedzeniem 2 tygodni, a z ważnych przyczyn od niego niezależnych w każdym terminie.
 7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

Nagradzanie wolontariuszy

 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 2. Członkowie Szkolnego Wolontariatu mogą zostać nagrodzeni za aktywną pracę poprzez:
 • wyrażenie uznania słownego przez Opiekunów SW,
 • pochwałę w. w. bądź Dyrektora Szkoły na forum szkoły i/lub w dzienniku elektronicznym
 • przyznanie punktów odnotowane w książeczce wolontariatu,
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu z działalności, na stronie internetowej szkoły, itp.,
 • wręczanie dyplomów oraz nagród na koniec roku szkolnego,
 • aktywny wolontariusz kończący szkołę otrzymuje na świadectwie adnotację o udziale w wolontariacie. O umieszczeniu takiej informacji decydują opiekunowie SW.

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i zadania koordynatorów

 1. Szkolny Wolontariat bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, jako organowi powołującemu i nadzorczo-kontrolnemu.
 2. W ramach podejmowanych działań SW stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły, nad przestrzeganiem którego czuwa Dyrektor Szkoły.
 3. Pracą SW kierują opiekunowie czyli powołani przez Dyrektora Szkoły nauczyciele.

Do zadań opiekunów należy:

 1. Planowanie kierunków działalności SW w danym roku szkolnym, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości,
 2. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami,
 3. Inspirowanie członków do podejmowania działań, powoływanie sekcji,
 4. Ustalanie terminu zebrań SKW,
 5. Przyjmowanie i usuwanie członków,
 6. Reprezentowanie SW na zewnątrz,
 7. Stały kontakt z Dyrekcją w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w  regulaminie,
 8. Proponowanie zmian regulaminu SW,
 9. Decydowanie o wydatkach SW i kontrola działalności finansowej,
 10. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 11. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej działalności SW przed zakończeniem roku szkolnego.

Członkostwo w SW ustaje przez:

 1. Ukończenie lub zmianę szkoły,
 2. Dobrowolne wystąpienie,
 3. Skreślenie przez Opiekunów oparte na opinii dotyczącej łamania regulaminu.

Sposoby ewaluacji:

 1. Sprawozdanie z pracy szkolnego wolontariatu,
 2. Rejestracji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze,
 3. Publikacje na informacji oraz zdjęć na stronie szkoły oraz innych mediach społecznościowych.

Majątek i fundusze

 1. Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do SW.
 2. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzania akcji zajmują się Opiekunowie i wszyscy jego członkowie.
 3. Szkolny  Wolontariat może przeprowadzać na terenie szkoły zbiórki o charakterze niepublicznym. Na każdą zbiórkę zgodę wyraża Dyrektor Szkoły. Każda zbiórka musi mieć określony jasno cel i prowadzoną dokumentację prezentującą przebieg zbiórki, kwotę zebranych środków i protokół przekazania.
 4. Wszystkie fundusze otrzymane na cele charytatywne są majątkiem Koła. Jako ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym znakiem mogą być wydawane tylko za zgodą Opiekunów SW.

Nazwa i symbole

 1. SW przyjmuje nazwę: Szkolny Wolontariat Czwórki
 2. SW może używać w korespondencji oraz podczas przeprowadzanych akcji zastrzeżonego znaku – logo.

Loading