Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

CENTRUM REKREACJI DZIECIĘCEJ

OGÓLNODOSTĘPNE CENTRUM REKREACJI DZIECIĘCEJ

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNEGO CENTRUM REKREACJI DZIECIĘCEJ
PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NR 3 I NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE

§1
Ogólnodostępne Centra Rekreacji Dziecięcej zlokalizowane są w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie i zarządzane przez dyrektorów szkół.

§2
1. Ogólnodostępne Centrum Rekreacji Dziecięcej czynne jest od poniedziałku do niedzieli w miesiącach:
– październik – marzec, godzinach od 8.00-18.00,
– kwiecień – wrzesień, w godzinach od 8.00 – 21.00.
2. Uczniowie placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, w dniach nauki w godzinach od 8.00-18.00 korzystają z obiektów w pierwszej kolejności.
3. Istnieje możliwość korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia po uzgodnieniu warunków korzystania z zarządcą obiektu.

§3
1. Dla grup zorganizowanych wejście i korzystanie z obiektu jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w sekretariacie szkoły.
2. Szkoły prowadzą harmonogram korzystania z obiektu.

§4
Zarządca zastrzega sobie prawo udostępniania poszczególnych boisk, bieżni, skoczni w dal w tym samym czasie, pod warunkiem, że ich jednoczesne wykorzystanie nie koliduje ze sobą i nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa korzystających z obiektów.

§5
1. Korzystający z obiektów zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie, obuwia lekkoatletycznego, z plastikowymi kolcami, obuwia piłkarskiego z plastikowymi korkami.
2. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i lekkoatletycznego z kolcami metalowymi.

§6
1.Osoby korzystające z obiektu ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie.
2.Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach godzin wychowania fizycznego są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

§7
Korzystający z obiektu powinien sprawdzić stan techniczny obiektu i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku niezauważenia nieprawidłowości zobowiązany jest zgłosić ten fakt zarządcy obiektu lub osobie dozorującej.

§8
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie.

§9
Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnosprawnych – ich opiekunowie i rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

§10
Zabrania się wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

§11
Na teranie obiektu obowiązuje zakaz:
1) palenia tytoniu,
2) spożywania środków odurzających,
3) przyjmowania środków odurzających,
4) przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym,
5) wprowadzania psów,
6) korzystania z boiska w godzinach nocnych,
7) zachowań stwarzających zagrożenie.

§12
Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§13
Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych lub widowiskowych, po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanymi.

§14
Korzystający i przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

§15
Regulamin obowiązuje od 10.12.2009r.

Loading