Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

PEDAGOG SZKOLNY / PEDAGOG SPECJALNY

Godziny pracy pedagoga szkolnego / pedagoga specjalnego – mgr Iwona Szymków

Poniedziałek 10.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 8.00 – 11.00
Czwartek 10.30 – 13.00
Piątek 8.00 – 11.00

„SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY, NIE SŁABOŚCI”

Miejsce pedagoga szkolnego znajduje się na styku społeczności uczniów, nauczycieli i rodziców. Obserwując życie szkolne, konflikty i różnice interesów pełni rolę obiektywnego rzecznika praw ucznia, wspiera racjonalne rozwiązania trudności szkolnych i problemów osobistych, ukazuje możliwości budowania pozytywnych więzi.

Nie zastępuje rodziców ani wychowawców, ale wspomaga ich w udzielaniu pomocy, korzystając ze współpracy specjalistów i instytucji wspierających szkołę i rodzinę.

KIM JEST ZATEM PEDAGOG SZKOLNY I JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNI W SZKOLE?

Podstawowa funkcja pedagoga to niesienie profesjonalnej pomocy. Nie ma tutaj znaczenia, czy pedagog wykonuje swoją pracę w szkole podstawowej, zawodowej czy w liceum. Uczniowie mogą otrzymać pomoc od pedagoga zawsze, gdy borykają się z problemami w nauce, gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc bądź gdy któryś z nauczycieli przekroczył swoje uprawnienia.
Młody człowiek udający się do gabinetu pedagoga powinien czuć, że jest to osoba godna zaufania, której można powierzyć swoje rozterki i problemy.

DRODZY UCZNIOWIE!!!!

Zwracajcie się do pedagoga z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić, gdy:
• jesteście źle traktowani przez rówieśników;
• macie problem, którego nie potraficie rozwiązać samodzielnie;
• w domu panuje napięta atmosfera np. z powodu rozwodu rodziców, śmierci bliskiej osoby;
• macie problemy z komunikacją z rówieśnikami czy nauczycielami.
OFERUJĘ WAM POMOC PEDAGOGICZNĄ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA:

W JAKICH PRZYPADKACH RODZICE POWINNI ZGŁOSIĆ SIĘ DO PEDAGOGA?

ROLA I ZADANIA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH W MYŚL USTAWY
Zakres obowiązków pedagogów szkolnych w placówkach oświatowych został bardzo dokładnie określony w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Ustawodawca w przywołanym wyżej akcie prawnym wskazuje, że podstawowe zadania pedagoga muszą skupiać się na świadczeniu pomocy uczniom. W ustawie są określone wszystkie obowiązki osób wykonujących zawód pedagoga szkolnego. Twórcy ustawy duży nacisk położyli na znaczenie współpracy pedagogów z nauczycielami i rodzicami w celu dobra uczniów.
W przywołanym rozporządzeniu czytamy, że:
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA POLEGAĆ MA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:
• diagnozowaniu środowiska ucznia,
• rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
• rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
• wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
• organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
• prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
• wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
• wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
• wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
• udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
• wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
• umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
• podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych”.
Rozporządzenie wskazuje, że pedagodzy wszystkie swoje zadania powinni realizować we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, szkoły lub placówki, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzcz rodziny, dzieci i młodzieży.

Loading