Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Samorząd Uczniowski

Przedstawiamy skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024:

1. Hanna Żywina klasa VII a – przewodnicząca
2. Patryk Trojanowski klasa VII b – zastępca
3. Hanna Smreczak klasa VII a
4. Katarzyna Adamczyk klasa VII a
5. Jan Konefał klasa VIII a
6. Michalina Zamorowska klasa VII b

Gratulujemy i jednocześnie życzymy owocnej pracy oraz wielu sukcesów.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Paulina Bober.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

 

I Wstęp

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie działa w oparciu o art. 85  Ustawy „Prawo oświatowe” z dnia  14 grudnia 2016 r.

 1. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.
 2. Samorządność uczniów klas I-III ogranicza się do wyboru przez uczniów i wychowawcę klasy Przewodniczącego klasy.

II Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 • Rada Samorządu Uczniowskiego
 • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
 1. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa rok.
 2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego kieruje pracą Samorządu i organizuje współdziałanie tegoż z samorządami klasowymi i innymi organizacjami działającymi w szkole.
 3. Rada samorządu składa się z sześciu osób:
  • Przewodniczący
  • Wiceprzewodniczący
  • Sekretarz
  • Trzech członków Samorządu
 4. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 5. Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas.
 6. Rada Samorządu jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów wobec dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej.
 7. Zadania Rady Samorządu:
  • Uchwalenie regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych,
  • Opracowanie planu pracy Samorządu i konsekwentne wywiązywanie się z zadań,
  • Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu,
  • Prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu,
  • Prowadzenie gospodarki finansowej.

III Wybory do Samorządu Uczniowskiego:

 1. Kadencja do Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. Wybory odbywają się na początku roku szkolnego (wrzesień, październik).
 2. Wybory do Władz samorządu są tajne, równe i powszechne.
 3. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powoływana przez Radę.
 4. Wybory delegatów Rady Przedstawicieli Samorządu odbywają się we wrześniu w każdej klasie osobno (dwie osoby z każdej klasy).
 5. Kandydaci do Rady Samorządu mogą wziąć udział w kampanii przedwyborczej (plakaty, apele).
 6. Członkami Samorządu Uczniowskiego zastają ci uczniowie, którzy w czasie wyborów uzyskali największą liczbę głosów.
 7. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.

IV Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego:

 • Regulamin Samorządu,
 • Protokoły ze spotkań Samorządu,
 • Roczne plany pracy,
 • Rozliczenia finansowe bieżących wpływów i wydatków.

V Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 1. Opiekun wybierany jest w tajnym głosowaniu przez członków Samorządu,
 2. Jest on doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu,
 3. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu,
 4. Inspiruje uczniów do działania.

VI Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
 2. Każdy członek Samorządu Uczniowskiego otrzymuje na czas trwania kadencji własny egzemplarz regulaminu.

ARCHIWUM