Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie im. Władysława Stanisława Reymonta

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami  ustawy  z 4  kwietnia 2019  r.  o  dostępności  cyfrowej  stron  internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych źródeł,
  2. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  3. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 3. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Szkołą Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie im. Władysława Stanisława Reymonta 56, e-mail: sp4.namyslow@interia.pl,. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 774100266.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. sposób

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jednostka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie  później niż w ciągu 7 dni od  dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Jednostka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy Jednostka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, czy aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

       Dostępność architektoniczna

Adres: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie im. Władysława Stanisława Reymonta ul. Władysława Stanisława Reymonta 56, 46-100 Namysłów

 • Budynek główny

Główne wejście do siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie usytuowane jest od strony  ul. Tadeusza Kościuszki. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe. Szkoła posiada podjazd z poręczami umożliwiającymi swobodne wejście do budynku. Przy budynku znajduje się  parking samochodowy, w tym miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony ul. Władysława Stanisława Reymonta. Wewnętrzne klatki schodowe zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 774100266.

Drzwi wejściowe do budynku szkoły przystosowane są do przejazdu wózków inwalidzkich.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, szkoła nie umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

W budynku szkoły znajdują się toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • Budynek małej szkoły

Główne wejście do budynku małej szkoły znajduje się od wewnętrznego podwórka między budynkami szkoły oraz od ul. Tadeusza Kościuszki. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe.

Szkoła posiada podjazd z poręczami umożliwiającymi swobodne wejście do budynku. Przy budynku znajduje się  parking samochodowy, w tym miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony od ul. Tadeusza Kościuszki.

Wewnętrzne klatki schodowe zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 774100266.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W budynku szkoły znajdują się toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W związku z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 poz. 1824) Jednostka nie rozszerza w tym zakresie katalogu usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z jednostką.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

Dyrektor szkoły

Piotr Lechowicz

Raport dostępności (pdf)

Loading