Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁĄMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE

Postanowienia ogólne
§ 1

Niniejszy regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych reguluje:
1. Zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych;
2. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem;
3. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole;
uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników lub materiałów edukacyjnych;
podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności;
rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;
wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy.
Wypożyczanie uczniom podręczników
lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

§ 3

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
2. Biblioteka nieodpłatnie:
• wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową;
• zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;
• przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

§ 4

1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
3. Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępnione są na stronie internetowej szkoły.

§ 5

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i otrzymywania bezzwrotnych materiałów ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 lub później.
2. Terminy wypożyczania i zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych są określane każdego roku szkolnego komunikatem Dyrektora Szkoły.
3. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
4. Uczeń wypożycza podręczniki lub materiały edukacyjne i odbiera bezzwrotne materiały ćwiczeniowe z biblioteki osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy.
1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem określonym w ust. 2.
2. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

§ 7

1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.
2. Uczeń ma obowiązek zabezpieczyć okładką podręczniki i na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych, z wyjątkiem określonym w ust. 4.
4. Dopuszcza się używania ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
5. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki i materiały edukacyjne, tj. powycierać wszystkie wpisy wykonane ołówkiem, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).
6. Wychowawca ma obowiązek zapoznania uczniów i rodziców z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego

§ 8

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
2. W przypadku uszkodzenia albo zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do odkupienia podręcznika lub materiału edukacyjnego bądź zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego poniesionego przez szkołę w celu odtworzenia pełnych kompletów podręczników i materiałów edukacyjnych.
3. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie wychowawcy klasy lub bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.
4. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zgubienie kartek).
5. Jeśli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/ DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie płyty CD/DVD, mapy, plansz itd. skutkuje koniecznością zwrotu kosztów lub odkupienia kompletnego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

§ 9

1. W przypadku nieuiszczenia zapłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne sekretariat wysyła do rodzica/prawnego opiekuna wezwanie do zapłaty lub szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.
Przepisy końcowe

§ 10

1. Organem uprawnionym do zmian i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 września 2017 r.

 

Loading