Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Informacja dla rodziców uczniów klas VIII

8 września 2020

Proszę o niezwłoczne dostarczenie do sekretariatu szkoły opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zaświadczeń lekarzy specjalistów o potrzebie wydłużenia czasu pisania egzaminu, uprawniających uczniów do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających (tj. dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii).
Ostateczny termin dostarczenia w/w dokumentów upływa z dniem 30 września 2020 r.

Loading