Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Komunikat Dyrektora dotyczący nauczania zdalnego

23 października 2020

ORGANIZACJA NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE W OKRESIE 26.10.2020- 08.11.2020

W związku z czasowym ograniczeniem działalności szkół związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, od dnia 26.10.2020 r. uczniowie klas IV- VIII przechodzą na nauczanie zdalne. Organizując tę formę kształcenia w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych uczniów staraliśmy się uwzględnić aktualne zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń cyfrowych, ich dostępność w domu oraz zasady bezpiecznego korzystania przez naszych uczniów z urządzeń cyfrowych.
1. SPOSOBY REALIZOWANIA NAUCZANIA ZDALNEGO
W nauczaniu zdalnym podstawowa formą komunikowania się będą aplikacje CLASSROOM i MEET, platforma LIBRUS – dziennik elektroniczny, uzupełniająco inne komunikatory oraz strona internetowa szkoły – zakładka NAUCZANIE ZDALNE. Uczniowie i nauczyciele przeszkoleni zostali z wykorzystania aplikacji CLASSROOM i MEET.
a/ RODZICE UCZNIÓW KLAS I-III- zajęcia edukacyjne odbywają się bez zmian w wersji stacjonarnej w szkole wg obowiązującego planu zajęć i rozkładu godzin.
b/ UCZNIOWIE I RODZICE KLAS IV-VIII – nauczyciele przedmiotów, nauczyciele wspomagający, realizować będą zajęcia bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szczególności poprzez wykorzystanie:
aplikacji CLASSROOM i MEET, platformy LIBRUS, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl. Ponadto uczniowie w ramach pracy własnej mogą korzystać z materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i innych. Informacje o nich uczniowie będą otrzymywali na bieżąco, można je będzie znaleźć również na stronie internetowej szkoły w zakładce NAUCZANIE ZDALNE.

2/ TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
Tygodniowy plan zajęć klas oraz tygodniowy rozkład godzinowy zajęć i przerw pozostają bez zmian tak jak w nauczaniu stacjonarnym.
GODZINY LEKCYJNE I PRZERWY
1. 7.30 – 8:15
8.15 – 8.25 KRÓTKA PRZERWA
2. 8.25 – 9.10
9.10 – 9.20 KRÓTKA PRZERWA
3. 9.20 – 10.05
10.05 – 10.15 KRÓTKA PRZERWA
4. 10.15 – 11.00
11.00 – 11.10 KRÓTKA PRZERWA
5. 11.10 – 11.55
11.55 – 12.15 PRZERWA OBIADOWA (20MIN)
6. 12.15 – 13.00
13.00 – 13.20 PRZERWA OBIADOWA (20MIN)
7. 13.20 – 14.05
14.05 – 14.15 KRÓTKA PRZERWA
8. 14.15 – 15.00
15.00 – 15.10 KRÓTKA PRZERWA
9. 15.10 – 15.55
15.55 – 16.05 KRÓTKA PRZERWA
10. 16.05 – 16.50

UWAGA !!!
Jednostka lekcyjna w formie zdalnej trwać będzie 30 min. Pozostały czas tj. 15 min. + czas planowej przerwy, uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na odpoczynek, relaks, posiłek, przygotowanie się do kolejnych zajęć itp.

3/ OCENIANIE
Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Praca uczniów w trakcie zajęć będzie oceniana. Ocenie podlegać będą wszystkie aktywności ucznia w trakcie zajęć i realizowane w ramach nauki własnej.

4/ PEDAGOG I PSYCHLOG
Pedagog, psycholog, logopeda i bibliotekarz w zakładce NAUCZANIE ZDALNE – prowadzą zakładkę z poradami, ćwiczeniami, grami i zabawami relaksacyjnymi itp. wspierającymi proces edukacyjny uczniów. Pedagog i psycholog szkolna będą również do dyspozycji uczniów i rodziców w godzinach pracy na terenie szkoły.

5/ ŚWIETLICA I STOŁÓWKA SZKOLNA
Świetlica i stołówka szkolna funkcjonują dla uczniów klas I- III. Godziny obiadów i godziny otwarcia świetlicy szkolnej pozostają bez zmian.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych w korzystaniu z aplikacji i platformy, pomocy i konsultacji udziela pan Tomasz Śniadecki (tsniadecki@gmail.com), a w sprawach organizacyjnych, planu zajęć i innych dyrektor szkoły Piotr Lechowicz: tel. 668 529 997, wicedyrektor szkoły Iwona Fiała: tel. 880 430 814. Istnieje możliwość wypożyczenia ze szkoły na czas nauczania zdalnego laptopów dla uczniów. Ilość laptopów jest ograniczona. Chęć wypożyczenia proszę zgłaszać poprzez wychowawców lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z nowymi zaleceniami sanitarnymi, uczniowie w wieku do lat 16 w godzinach od 8:00 – 16:00 mogą wychodzić z domu tylko pod opieką osoby dorosłej.
Prosimy o śledzenie strony internetowej szkoły oraz poczty na elektronicznej platformie LIBRUS, na których zamieszczać będziemy wszystkie ważne informacje.

Zapraszamy Państwa do współpracy i wsparcia szkoły w tym okresie. Jestem przekonany, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie a Naszym wspólnym i najważniejszym celem jest dobro i zdrowie naszych dzieci.

Z wyrazami szacunku
Piotr Lechowicz
Dyrektor szkoły

Loading