Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Rządowy program pomocy uczniom w 2016 „Wyprawka szkolna”

31 sierpnia 2016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016, poz. 1045).

Pomoc finansowa przysługuje uczniowi wyłącznie na zakup:

  • podręczników – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,
  • materiałów edukacyjnych – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Program nie obejmuje zakupu ćwiczeń, zeszytów, przyborów szkolnych itp.

KOMU PRZYSŁUGUJE ?

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

  • posiadającym aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015, poz. 2156 z późń. zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

Przepisu nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

 WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI POTWIERDZAJĄCE ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku złożenia oświadczenia, o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3 cytowanego na wstępie rozporządzenia, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

KTO DOKONUJE WYPŁATY DOFINANSOWANIA ?

W przypadku szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów (np. szkoły podstawowe i gimnazja) wypłaty dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

W przypadku szkół, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gmina, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (np. szkoły specjalne i ponadgimnazjalne), mających siedzibę na terenie Gminy Namysłów, wypłaty dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje Burmistrz Namysłowa.

WNIOSKI O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH MOŻNA POBRAĆ:

  • w Urzędzie Miejskim w Namysłowie – w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu – bud. B, pok. nr 31
  • w szkołach, do których uczęszczają uczniowie.

WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ NAJPÓŹNIEJ W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA 2016 R. do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń szkoły podstawowych lub gimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, do Burmistrza Namysłowa, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej z terenu Gminy Namysłów.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

WNIOSEK

 

Loading