Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Stypendia szkolne 2017/2018

29 sierpnia 2017

Stypendia szkolne 2017/2018

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z poźn. zm.),

– Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930)

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058),

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238)

– Uchwała Nr XXIV/192/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 04.07.2005 r. nr 44, poz. 1394).

 • Stypendium szkolne przyznaje w drodze decyzji Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.
 • Stypendium szkolne przysługuje:

–     uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

–     wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

–     uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

–     słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych –
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 • Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż
  10 miesięcy w danym roku szkolnym
  , a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
  z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
  w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 • Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego tj. z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia 2017 nie może przekroczyć:
 • 514 zł netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny co uprawnia do otrzymania stypendium szkolnego na okres od września 2017r. do czerwca 2018 r.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia 2017 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł
i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

– składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,

– kwotę alimentów na rzecz innych osób.

Do dochodu rodziny wlicza się dochód wszystkich jej członków np.: wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zasiłek dla bezrobotnych, rentę/emeryturę, miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego (obliczony na podstawie aktualnego nakazu podatkowego przez pomnożenie hektarów przeliczeniowych x 288 zł), świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały lub okresowy), świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, alimenty otrzymywane i inne dochody.

Łączny dochód rodziny dzieli się przez liczbę członków rodziny (np. łączny dochód rodziny – 1223,25 zł, liczba członków rodziny – 5, dochód na osobę w rodzinie: 1223,25 : 5 = 244,65 zł).

Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693), dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie ucznia tj.

Dochód miesięczny na jednego członka rodziny Miesięczna wysokość stypendium
w okresie wrzesień 2017 r. – październik 2017 r.
Miesięczna wysokość stypendium w okresie listopad 2017 r. – czerwiec 2018 r.
Nie więcej niż 10% kwoty określonej
w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej tj. od  0 zł do 51,40 zł
248 zł 260 zł
Powyżej 10% do 30% kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej tj. od 51,41 zł do 154,20 zł 124 zł 130 zł
Powyżej 30% kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społeczne tj. od 154,21 zł do 514 zł 99,20 zł 104 zł
 • Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, można pobrać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów.
 • Wnioski (wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami i zaświadczeniami) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w terminie do 15 września 2017 r.

W przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych podlegających Gminie Namysłów dopuszcza się możliwość składania wniosków bezpośrednio w szkołach, skąd zostaną dostarczone do Urzędu Miejskiego w Namysłowie W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA 2017 R.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

WNIOSEK O STYPENDIUM 2017-2018

OŚWIADCZENIE

Loading