Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III

5 listopada 2020

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE
W OKRESIE 09.11.2020- 29.11.2020

W związku z czasowym ograniczeniem działalności szkół związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, od dnia 09.11.2020 r. uczniowie klas I- III przechodzą na nauczanie zdalne.
1. SPOSOBY REALIZOWANIA NAUCZANIA ZDALNEGO
W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja poprzez platformę LIBRUS – dziennik elektroniczny, uzupełniająco poprzez aplikacje CLASSROOM i MEET oraz inne komunikatory i platformy edukacyjne oraz stronę internetową szkoły – zakładka NAUCZANIE ZDALNE. Ewentualny brak możliwości dostępu do platformy, do internetu, braku sprzętu komputerowego lub innych problemów uniemożliwiających realizację nauczania zdalnego w domu proszę zgłaszać wychowawcom klas.
RODZICE UCZNIÓW KLAS I-III:
• nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający, będą przekazywać Państwu materiały edukacyjne zgodne z ustalonym zakresem realizowanych treści nauczania,
• poinformują Państwa o możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu,
• przekazywanie materiałów odbywać się będzie codziennie zgodnie z obowiązującym w nauczaniu stacjonarnym, tygodniowym planem zajęć lekcyjnych. Nauczyciele zapewniają w tych godzinach wszystkim uczniom i rodzicom możliwość konsultacji.

2. TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Tygodniowy plan zajęć klas oraz tygodniowy rozkład godzinowy zajęć i przerw pozostają bez zmian tak jak w nauczaniu stacjonarnym.

GODZINY LEKCYJNE I PRZERWY

1. 7:30 – 8:15     8:15 – 8:25 PRZERWA (10MIN)
2. 8:25 – 9:10     9:10 – 9:20 PRZERWA (10MIN)
3. 9:20 – 10:05     10:05 – 10:15 PRZERWA (10MIN)
4. 10:15 – 11:00     11:00 – 11:10 PRZERWA (10MIN)
5. 11:10 – 11:55     11:55 – 12:15 PRZERWA (20MIN)
6. 12:15 – 13:00     13:00 – 13:20 PRZERWA (20MIN)
7. 13:20 – 14:05     14:05 – 14:15 PRZERWA (10MIN)
8. 14:15 – 15:00     15:00 – 15:10 PRZERWA (10MIN)
9. 15:10 – 15:55

3. OCENIANIE
Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Praca uczniów trakcie zajęć będzie oceniana. Ocenie podlegać będą wszystkie prace i aktywności ucznia w trakcie zajęć i zrealizowanych w ramach nauki własnej. Szczegółowe informacje otrzymacie państwo i uczniowie od nauczycieli prowadzących zajęcia.

4. ŚWIETLICA SZKOLNA
Dla uczniów, których rodzice zaangażowani są bezpośrednio w walkę z pandemią COVID- 19 szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach od 7:00- 16:00. W tym czasie uczniowie realizować będą również zajęcia edukacyjne zgodnie z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych. Uczniów chętnych do skorzystania z tej formy zajęć, prosimy zgłaszać do wychowawców, sekretariatu szkoły nr tel. 77 4 100 266, lub do dyrektora szkoły nr tel. 668 529 997.

5. PEDAGOG, PSYCHLOG I BIBLIOTEKA SZKOLNA
Pedagog, psycholog, logopeda, bibliotekarz i wychowawcy świetlicy w zakładce NAUCZANIE ZDALNE – prowadzą zakładkę z poradami, ćwiczeniami, grami i zabawami relaksacyjnymi itp. wspierającymi proces edukacyjny uczniów. Pedagog i psycholog szkolna będą również do dyspozycji uczniów i rodziców w ramach w godzinach swojej pracy na terenie szkoły.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych w korzystaniu z platformy, pomocy i konsultacji udziela pan Tomasz Śniadecki e-mail tsniadecki@gmail.com, a w sprawach organizacyjnych, planu zajęć i innych dyrektor szkoły Piotr Lechowicz: tel. 668 529 997, wicedyrektor szkoły Iwona Fiała: tel. 880 430 814.
Zapraszamy Państwa do współpracy i wsparcia szkoły w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Prosimy o zgłaszanie uwag i propozycji. Jestem przekonany, że dzięki naszej współpracy jesteśmy w stanie przeprowadzić ten proces sprawnie i efektywnie, a naszym wspólnym i najważniejszym celem jest dobro i zdrowie naszych dzieci.

Z wyrazami szacunku
Piotr Lechowicz
Dyrektor szkoły

Loading