Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Program wsparcia rodzin po PPGR – termin 25.10.2021 r

21 października 2021

W związku z zamiarem aplikowania przez Gminę Namysłów do trwającego naboru dotyczącego wsparcia rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, uczniowie, którzy spełniają warunki uprawniające do aplikowania o dofinansowanie na sprzęt komputerowy (dziecko zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej oraz dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR, wypełnionych oświadczeń (w załączeniu) oraz kopii dokumentów potwierdzających zatrudnienie członka rodziny w PGR i dostarczenie ich do Urzędu Miejskiego, bud. B, II piętro, pokój nr 15, w terminie do 25 października 2021 r., w związku z koniecznością uzyskania opinii KOWR-u w zakresie:
• Funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPGR
• Występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwanych przez byłych pracowników PPGR.

wzór oświadczenia

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Loading