Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Stypendia szkolne 2021/2022

27 sierpnia 2021

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327),
– Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358),
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2018, poz. 1497)
– Uchwała Nr XXIV/192/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 04.07.2005 r. nr 44, poz. 1394).
• Stypendium szkolne przyznaje w drodze decyzji Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.
• Stypendium szkolne przysługuje:
– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa
w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
– uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
– słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
• Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
• Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
• Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego – dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia 2021 r. nie może przekroczyć:
­ 528 zł netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny co uprawnia do otrzymania stypendium szkolnego na okres od września 2021r. do czerwca 2022 r.
Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
tj. z sierpnia 2021 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł
i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
– składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,
– kwotę alimentów na rzecz innych osób.
Do dochodu rodziny wlicza się dochód wszystkich jej członków np.: wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zasiłek dla bezrobotnych, rentę/emeryturę, miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego (obliczony na podstawie aktualnego nakazu podatkowego przez pomnożenie hektarów przeliczeniowych x 308 zł), świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały lub okresowy), świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy, alimenty otrzymywane i inne dochody.
Łączny dochód rodziny dzieli się przez liczbę członków rodziny (np. łączny dochód rodziny – 1223,25 zł, liczba członków rodziny – 5, dochód na osobę w rodzinie: 1223,25 : 5 = 244,65 zł).

Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
5a) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz.821);
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 z późn. zm. i 1669 oraz z 2019 r. poz. 1095);
9) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);
10) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178).

Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie ucznia tj.

Dochód miesięczny na jednego członka rodziny Miesięczna wysokość stypendium
w okresie wrzesień 2021 r. – sierpień 2022 r.
Nie więcej niż 10% kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej tj. od  0 zł do 52,80 zł 248 zł
Powyżej 10% do 30% kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej tj. od 52,81 zł do 158,40 zł 124 zł
Powyżej 30% kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społeczne tj. od 158,41 zł do 528 zł 99,20 zł

• Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, można pobrać w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Namysłowie ( tel. 774190390) oraz w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów.
• Wnioski (wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami i zaświadczeniami) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w terminie do 15 września 2021 r.

Wzór wniosku
wniosek.doc
wniosek.pdf

Loading