Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

„W HOŁDZIE HARCERZOM SZARYCH SZEREGÓW” konkurs plastyczny

18 marca 2019

Szanowni Dyrektorzy, Drodzy Uczniowie …

Z okazji „ Dnia Patrona” dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „W HOŁDZIE HARCERZOM SZARYCH SZEREGÓW”. W załączeniu regulamin konkursu.

Z poważaniem
Jacek Pawłowski
Dyrektor SP1 w Namysłowie


REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

„W HOŁDZIE HARCERZOM SZARYCH SZEREGÓW”

  ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie.

  CELE KONKURSU:

 Promowanie wiedzy na temat niepodległości naszej ojczyzny.

 • Zachęcanie uczniów do poznawania historii o Polsce i Polakach.
 • Zgłębianie wiedzy o harcerzach Szarych Szeregów.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:

 Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

1) uczniowie szkół podstawowych kl. I-III

2) uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII
ZASADY KONKURSU PLASTYCZNEGO:

 Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika – techniki płaskie, bez użycia materiałów sypkich.

 • Format prac: A3 i A4
 • Termin nadsyłania prac: 22 marzec 2019r.
 • Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac plastycznych zgodnie z ustalonymi kryteriami.
 • Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.
 • Szkoła biorąca udział w konkursie może nadesłać max. 3 prace w każdej kategorii.
 • Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
 • Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością Organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich publikowania.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 • Prace należy składać osobiście lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie. Ul. 3 Maja 21. 46-100 Namysłów W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu pracy do organizatora).

8)  W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane pocztą elektroniczną.

9) Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.)

10) Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 29 marca 2019 r.

 Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie, pismem drukowanym, według
wzoru:

NAZWISKO ……………………………………………………………….………………………..IMIĘ …………………………………………….……… KLASA /GRUPA……………………….

NAZWA SZKOŁY………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

ADRES ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………..

E-MAIL SZKOŁY…………………….………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/opiekuna  ……………………………………………………

 Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Iwona Okularczyk

PRAWA AUTORSKIE:

 Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy.

 1. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie
  i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
  Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Loading