Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE W OKRESIE 25.03.2020- 10.04.2020

24 marca 2020

Drodzy Uczniowie i Rodzice.
W związku z czasowym ograniczeniem działalności szkół związanym z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, MEN wprowadziło przepisy umożliwiające kształcenie na odległość. Organizując tę formę kształcenia w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych uczniów staraliśmy się uwzględnić aktualne zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń cyfrowych, ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju naszych uczniów, sytuację rodzinną oraz zasady bezpiecznego korzystania przez naszych uczniów z urządzeń cyfrowych. M.in. wypożyczyliśmy na czas nauki, szkolne laptopy grupie uczniów, rozszerzyliśmy możliwości wymiany informacji poprzez zwiększenie możliwości platformy Librus, dokonaliśmy zmian w tygodniowym planie zajęć.
1. SPOSOBY REALIZOWANIA NAUCZANIA ZDALNEGO
W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja poprzez platformę LIBRUS – dziennik elektroniczny, oraz inne komunikatory, grupy społecznościowe, poczta elektroniczna, platformy edukacyjne oraz strona internetowa szkoły – zakładka NAUCZANIE ZDALNE. W przypadku braku możliwości dostępu do platformy lub internetu materiały edukacyjne przekazane zostaną uczniom w wersji papierowej.
a/ RODZICE UCZNIÓW KLAS I-III- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający , oraz nauczyciele realizujący zajęcia indywidualne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym będą przekazywać Państwu materiały edukacyjne zgodne z ustalonym zakresem realizowanych treści nauczania oraz uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów. Poinformują też Państwa o możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazywanie materiałów odbywać się będzie codziennie w godzinach od 9:00 -13:00. Nauczyciele zapewniają też każdemu uczniowi i rodzicom możliwość konsultacji. Informację o formie i terminach tych konsultacji otrzymacie Państwo od nauczycieli uczących poprzez e-dziennik lub znajdziecie na stronie internetowej szkoły w zakładce NAUCZANIE ZDALNE.
b/ UCZNIOWIE I RODZICE KLAS IV-VIII – nauczyciele przedmiotów, nauczyciele wspomagający, realizować będą zajęcia bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szczególności poprzez wykorzystanie:
materiałów wskazanych i przygotowanych przez nauczyciela, materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl, ponadto uczniowie w ramach pracy własnej mogą korzystać z materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii i wielu innych. Informacje o nich uczniowie będą otrzymywali na bieżąco, można je będzie znaleźć również na stronie internetowej szkoły w zakładce NAUCZANIE ZDALNE. Nauczyciele zapewniają też każdemu uczniowi i rodzicom możliwość konsultacji. Informację o formie i terminach tych konsultacji otrzymacie Państwo od nauczycieli uczących poprzez e-dziennik lub znajdziecie na stronie internetowej szkoły w zakładce NAUCZANIE ZDALNE.
2. TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
Nowy tygodniowy plan zajęć uczniowie otrzymają na swoje konta /e- dziennik/, będzie też dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce NAUCZANIE ZDALNE. Zmianie uległ też godzinowy rozkład zajęć, lekcje zawsze zaczynać się będą o pełnych godzinach:
1 LEKCJA- 9:00- 9:45 /15 MIN. PRZERWY/
2 LEKCJA- 10:00-10:45 /15 MIN. PRZERWY/
3 LEKCJA- 11:00-11:45 /15 MIN. PRZERWY/
4 LEKCJA- 12:00-12:45 /15 MIN. PRZERWY/
3. OCENIANIE
Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Praca uczniów trakcie zajęć będzie oceniana. Ocenie podlegać będą wszystkie prace i aktywności ucznia w trakcie zajęć i zrealizowanych w ramach nauki własnej. Szczegółowe informacje otrzymacie państwo i uczniowie od nauczycieli prowadzących zajęcia.
4. PEDAGOG I PSYCHLOG
Pedagog, psycholog, logopeda, bibliotekarz i wychowawcy świetlicy w zakładce NAUCZANIE ZDALNE – prowadzą zakładkę z poradami, ćwiczeniami, grami i zabawami relaksacyjnymi itp. wspierającymi proces edukacyjny uczniów. Pedagog i psycholog szkolna będą również do dyspozycji uczniów i rodziców w ramach konsultacji.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych w korzystaniu z platformy, pomocy i konsultacji udziela pan Tomasz Śniadecki, a w sprawach organizacyjnych, planu zajęć i innych dyrektor szkoły Piotr Lechowicz: tel. 668 529 997, wicedyrektor szkoły Iwona Fiała: tel. 880 430 814.
Zapraszamy Państwa do współpracy i wsparcia szkoły w tym nowym i trudnym dla nas wszystkich okresie. Jestem przekonany, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu jesteśmy w stanie przeprowadzić ten proces sprawnie i efektywnie, a Naszym wspólnym i najważniejszym celem jest dobro i zdrowie naszych dzieci.

Z wyrazami szacunku
Piotr Lechowicz
Dyrektor szkoły

Loading