Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Informacja dla rodziców uczniów klas VIII

8 października 2019

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szklonym 2019/2020  zaświadczenia  lekarskie o stanie zdrowia  lub opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2019 roku.

Loading